Algemeen

Welkom bij CHIQ human hair. Op deze voorwaardenpagina worden de voorwaarden van toepassing beschreven voor het doen van aankopen via chiqhumanhair.nl

    CHIQ human hair
    Groothandel / extensions verkoop
    KVK 85918237 Vestigingsnr. 000051933241 BTWnr. 863785864B01
    Leeneweg 1, 6011PT  Ell, Limburg

Door een aankoop te plaatsen via deze website chiqhumanhair.nl gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden volledig accepteert. Ga niet door met het gebruik van onze webshop als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld. De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten: Klant, Koper, Gebruiker, U en Uw verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van de Onderneming aanvaardt. De Onderneming, Onszelf, Wij, Onze en Ons, verwijst naar onze Onderneming. Partij, Partijen, of Ons, verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of ofwel de Klant ofwel onszelf.

Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de vermelde diensten/producten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving in Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Wanneer kan u bij ons inkopen?
Om in te kunnen kopen bij onze groothandel, gelden de onderstaande voorwaarden.
Uw bedrijf is ingeschreven bij de KVK (NL) en er is sprake van een actief BTW nummer. Ook heeft u een salon of oefent een beroep uit dat kapper / hairstylist / extension specialist gerelateerd is.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met verkoper. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijke zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door chiqhumanhair.nl welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via onze webshop en koper.
Door het verstrekken van een opdracht, als ook door aanvaarding van een door/via chiqhumanhair.nl gedaan aanbod, aanvaardt koper steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.

Artikel 2: Opdrachten en annuleringen
Wij accepteren alleen opdrachten nadat de koper deze voorwaarden heeft afgerond en zodoende heeft goedgekeurd. Een order wordt niet eerder in behandeling genomen dan na ontvangst van de volledige betaling.
Koper gaat akkoord met elektronische facturatie via email.

Indien sprake is van producten die we speciaal voor koper moeten aanschaffen dan wel moeten produceren zal deze aanschaf of productie aanvangen op het moment, dat vooruitbetaling door ons is ontvangen.

Een annulering kan uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven. Indien sprake is van geannuleerde producten die speciaal in opdracht van de koper worden of zijn geproduceerd of daarvoor aangekocht zijn de door ons gemaakte en nog te maken kosten alsmede de waarde van reeds in bewerking genomen goederen voor rekening van de koper.

Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Chiqhumanhair.nl probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Echter, 'CHIQ human hair' garandeert niet dat productbeschrijvingen en inhoud van de website juist, vrij van fouten, volledig of actueel is. Indien een bij 'CHIQ human hair' besteld product dat u ontvangt niet is zoals het op chiqhumanhair.nl wordt getoond, kan het – ongebruikt – worden geretourneerd.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst & levering

Chiqhumanhair.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt.

Uw bestelling wordt ingepakt en klaargezet voor verzending zodra uw betaling voltooid is. De gemiddelde levertijd bedraagt maximaal 3 werkdagen ( indien producten op voorraad wordt de bestelling binnen de 2 werkdagen verstuurd + 1 dag voor uitlevering). Chiqhumanhair.nl is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt tijdens het transport. Voor zendingen naar het buitenland geschiedt de levering in overleg.

Alle door Chiqhumanhair.nl in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht zal de termijn in overleg met de koper worden verlengd. Excessieve overschrijding kan door ieder van de partijen beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

Indien 'CHIQ human hair' aanvullende gegevens nodig heeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan 'CHIQ human hair ter beschikking heeft gesteld.

Indien 'CHIQ human hair' een termijn voor levering heeft opgegeven voor niet voorraadproducten, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper 'CHIQ human hair' schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 4: Controle bij levering en proces van klacht(melding)

Bij klachten dient koper zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 5 werkdagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd. Bij de gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 'CHIQ human hair' binnen de termijn van 7 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 5 werkdagen na de verzending der goederen uit het magazijn van verkoper, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan verkoper. Klachten ten aanzien van geleverde aantallen of eventuele beschadigde staat dienen per direct, doch uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst aan verkoper te worden doorgegeven. M.a.w. (transport)schade dient direct bij of na het uitpakken te worden genoteerd en z.s.m. aan ons te worden doorgegeven. Bij overschrijving van de 5 werkdagen vervalt elk recht op reclame.

Chiqhumanhair.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

De goederen van verkoper zijn handwerk, waardoor geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting en kleur die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen, en die volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclames.

Garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik of wanneer koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Speciaal voor u vervaardigde of bestelde materialen worden nooit teruggenomen.

Artikel 5: Prijs & betalingsvoorwaarden:

Chiqhumanhair.nl hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de productdetailpagina van de webshop genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief bezorgkosten.

Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds definitief geplaatste orders tenzij er duidelijk sprake is (geweest) van een verkeerde prijsstelling in de webshop of prijzen van buitenaf (bijvoorbeeld door hackers) blijken te zijn aangepast.

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden vóór de overeengekomen vervaldatum, uitsluitend door paypal, creditcard, ideal of storting/overboeking op een op de order vermelde rekening.

Onverminderd overigens aan Chiqhumanhair.nl toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Chiqhumanhair.nl van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.

Artikel 6: Bedenktijd & ontbinding

Wij nemen goederen enkel retour indien het een standaard voorraad artikel betreft, in de originele verpakking zit en indien dat binnen de 14 werkdagen geschied. Bij het retourneren of omruilen van producten kan tot 25% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht met een minimumbedrag van tenminste de verzendkosten. Speciaal voor vervaardigde en bestelde materialen worden niet teruggenomen.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding.

Bij het terugzenden van (een deel van) de bestelling binnen de 14 werkdagen, zal het bedrag van de verzend- en afhandelingskosten kosten niet worden terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Verkoper aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

CHIQ human hair is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Verkoper is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door koper.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is verkoper slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

In geval van onrechtmatige daad van verkoper, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor verkoper rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is verkoper slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 2.500,- per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid van verkoper voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan hierboven bedoeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper na het ontstaan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij verkoper heeft gemeld.

Koper vrijwaart verkoper voor alle schade die verkoper mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door verkoper geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen: *aanspraken van derden, werknemers van verkoper daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van koper of van onveilige situaties in zijn bedrijf; ** aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door verkoper geleverde producten of diensten die door koper worden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van koper bewust dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Artikel 8: Overmacht

Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van verkoper te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van leveranciers van verkoper. Onder overmacht wordt begrepen toerekenbare tekortkomingen tegenover gebruiker, veroorzaakt door derden, waaronder ook dienstverleners van de gebruiker.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop chiqhumanhair.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor chiqhumanhair.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van chiqhumanhair.nl worden daaronder begrepen.

Chiqhumanhair.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CHIQ human hair zijn verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 9: Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Chiqhumanhair.nl zich de rechten en bevoegdheden voor haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door Chiqhumanhair.nl eventueel verstrekte stukken, zoals afbeeldingen, kleurkaarten / kleurstalen, (elektronische) bestanden, folders,  enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CHIQ human hair worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 10: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CHIQ human hair gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter van de woonplaats van verkoper, tenzij verkoper de voorkeur kocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 12: Wijziging en uitleg van de voorwaarden

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Privacy en disclaimer

Onze privacy-  en colofon- disclaimerpagina maken ook onderdeel uit van de algemene gebruikersvoorwaarden van chiqhumanhair.nl, wij gaan ervanuit dat deze ook akkoord zijn op het moment dat er een bestelling wordt geplaatst.  Belangrijk element hierbij is de 'disclaimer' "hoewel veel zorg is besteed aan de inhoud van deze website, kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of ontstane schade die uit het gebruik van in deze website gegeven informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien."

Loading...